Alexander Dugin: Rus Ortodoksluğu, başkaldıran bir güç olarak Batı hegemonyasına karşı ana kaynaktır

Bir süredir aklımda “muhafazakar devrim” kavramı üzerine bir röportaj serisi yapmak vardı. Dünya üzerinde muhafazakar devrimci olarak bilinen insanlar ve düşünceleri üzerine röportaj yapmak istiyordum. İlk isim olarak Alexander Dugin ile başlamak istedim. Amacım burada bir propaganda yapmaktan ve savunduğu düşünceleri onaylamaktan çok muhafazakar devrim kavramının  Rus siyasetini nasıl şekillendirdiğini anlamaktı.

19.yy ve 20.yy Batı kavramı başka bir anlama geldi. Bugün size  göre “Batı” kavramı  nedir ve geleceği var mıdır? 

Batı kavramını, Batı medeniyeti olarak adlandırılan özel bir medeniyetin kavramı olduğunu düşünüyorum ve hala evrensel olduğunu iddia ediyor. Batı kavramı, insanlığın Batı kısmının, yani Avrupa, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın kültürünün bir izdüşümü olan bir tür evrensellik kavramıdır. Batı medeniyet demek ama bu medeniyet her zaman tek bir medeniyetmiş gibi davrandı ve başka her şey medeniyetin altında sayıldı: Barbarlık, vahşilik…Medeniyet kelimesinin kullanımı tekil idi ve Batı, kendisini insanlıkla özdeşleştirdi ve hala özdeşleştiriyor. Eğer insanlık yeterince Batılı değilse, bu insalık dışıdır. Daha önce bu tamamen ırksal ve biyolojik bir anlam taşıyordu, şimdi ise ekonomik ya da kültürel bir anlam taşıyor.

Modern liberal batı kültürüne, ekonomisine ve siyasi sistemine uyan her şey, güncel, ilerici ve medeni olarak kabul edilir. Bu sınırların dışında olmayan her şey gelişmemiş veya henüz gelişmekte olan pazarlar olarak kabul edilir. Batı medeniyetinin aşamaları, evreleri, çağları vardır. Hıristiyan, Katolik medeniyeti ile başladıktan sonra Batı Hristiyanlığı iki parçaya bölündü, böylece Katolik ve Protestan Batı medeniyeti olarak ortaya çıktılar. Daha sonra kapitalizm ve sekülerizm, büyük ölçüde Kuzey Avrupa Protestan medeniyetinin sekülerleşmesine dayanıyordu. Bunu Max Weber ünlü kitabında çok iyi gösterdi. Batı, kültürünü liberalizm, İngiliz-Amerikan versiyonuyla evrensel küreselci liberalizm ile özdeşleştirmiştir.

Liberal düşüncenin, liberal sistemin ve liberal uygarlığın olgunlaşma süreci farklı aşamalardan geçmiştir. Protestanlıkta, erken Protestanlıkta, insan ve Tanrı arasındaki ilişkilerin bireyci bir anlayışından başlayarak, geleneksel mülklerin, imparatorluğun ve sosyal ortaçağ yapısının yıkılmasından sonra, ulusal devletlerle tanıştılar, bu dünya düzenine düştü. Bir sonraki adım yıkımdı, aynı eğilim, aynı liberal eğilim, sivil toplum lehine gerçekçi eğilim tarafından kullanılan ulusal devletlerin çözülmesiydi. Sivil toplum, ulusal devlet yerine küreselleşmeye başladı. Bundan sonra, modernitenin sosyalist versiyonunun zaferi ya da komünizme, Sovyet komünizmine karşı kazanılan zafer vardı.

Liberal eğilim, cinsiyet politikaları olarak bilinen cinsiyet kimliğinden bireyselliğin özgürleşme noktasına ulaştı. Cinsiyetin isteğe bağlı hale gelmesi bu medeniyet oluşumunun bir sonraki aşamasıdır. Şimdi son aşamalara yaklaşıyoruz, bu liberal medeniyet insanlığı sonlandıracak. Çünkü insan olmak, kolektif kimlik kadar önemlidir. Şu anda Batı medeniyetinin son aşamalarına yaklaşıyoruz.  Ortak bir şey var; Batı medeniyeti, benzersiz medeniyet ve her türlü medeniyetin kriteri olma iddiasındaki bu etnosentrik evrensellik. Batının bu kültürel ırkçılığı da…

Batı’yı geleneksel toplum bakış açısından da farklı bir perspektiften ele alabiliriz. Herhangi bir geleneksel din, son yüzyıllarda Batı medeniyetini Antikrist ve antikristiyan medeniyeti olarak tanımlayacaktır: İslam perspektifinde Deccal, Hindu perspektifinde Kali Yuga veya Çin kültüründe büyük bir hastalık olarak. Çünkü Çin kültürü dengeye dayalıdır ve Batı medeniyeti başlangıçtan beri tamamen dengesiz, paranoyak, uyumsuz ve çatışmaya dayalıdır.  Batı’yı diğer medeniyetler arasında sınırlamalı ve tekrar analiz etmeliyiz. İlk olarak Batı’nın evrensel bir şey olma iddiasına karşı savaşmalıyız çünkü evrensel değil. Etrafında farklı kültürler ve medeniyetler var. Bu mücadeleye tek kutupluluğa karşı çok kutupluluk mücadelesi. Bunu anlamak için öncelikle Batı’nın doğasının özünü anlamamız gerekiyor.

Bugün Rusya, Batı’ya ve  “Satanistik kapitalizm”  karşısında direnebilecek bir ethosa şu anda sahip mi? Bugün küresel Batı hegemonyasına karşı  en güçlü ethos ve  ideolojik teklif nereden çıkabilir? Bize göre (Müslümanlara) Ortodoksluk Batı medeniyetinin bir parçası. İslam dünyası dışında Rus ortodoksluğu karşı hegemonik bir güç olabilir mi?

Batı’nın ne olduğunu ilk soruya cevabımda  anlamamız gerekiyor. Tarihsel bir bakış açısını dikkate almalıyız. Batı’nın başlangıçtaki halinden farklı olduğu gerçeğini tarihsel bir perspektiften ele almamız gerekiyor. Onuncu yüzyılın başında Doğu Ortodoks, Doğu Hristiyanlığı ve Batı Hristiyanlığı arasında bir ayrım yaşandı ve Şarlman’dan çok önce uzun bir tarih boyunca bu ayrım vardı. 

Bizler, Rus medeniyetimizin başlangıcından beri, doğu Hıristiyanlığının mirasçılarıyız. Rusya’yı Batı’nın yolu olarak görmek yanlıştır çünkü Rusya Doğu Hıristiyanlığıydı ve birçok açıdan Batı Hıristiyanlığından farklıydı. Ortodoks Hıristiyanlığımız, Doğu Hıristiyanlığı sadece bugün değil,  moderniteden çok önce, Batı Hıristiyanlığını düşüş, sapkınlık, İsa’nın öğretisinin bir tür şeytani sapkınlığı olarak görüyor. Batı ile olan etik farklılıklarımız çok eski, yeni değil.

Kapitalizm, Hristiyan Batı medeniyetinin doğrudan bir devamı değildi. Batı medeniyetinin içinde anti-Hristiyan bir yapıydı. Kapitalizm, başlangıcından itibaren seküler ve anti-diniydi. Kapitalizm sadece dünyevi yaşama dayanır ve ebedi yaşama ilişkin herhangi bir ilişkiyi göz ardı eder.  Kapitalizm ve laiklik, İsa’nın öğretisini tanımaz ve Batı medeniyeti içinde anti-Hristiyan bir yapıya sahiptir.

Biz Ruslar, Hristiyanlar, bugün Rusya’nın geleneksel etiğinin ve kendi Rus Ortodoks Hristiyan Avrasya medeniyetimizin köklere dönüşünü destekliyoruz, Batı’nın değil. Kimliğimizin etik yeniden canlanması, Batı’yı reddetmek için üç nedeni vardır. İlk olarak, Doğu Ortodoksluğunun, Doğu Hristiyanlığının başlangıçtan itibaren Batı Hristiyanlığından farklı ve zıt olduğunu zaten belirttim. Devlet ve kültür olarak tüm geçmişimiz, bizim ve onlar arasındaki bu farka dayanıyordu. Rus geçmişinde birçok anti-Batı mücadelesinin ve savaşının nedeniydi. Hristiyan aşamasında Batı’ya karşı mücadele etmek ve Batı medeniyetini reddetmek için etik bir zeminimiz var. Çünkü ihtilaflı dallarıydık.  Çatışmacı bir Hristiyanlık dalı olarak Batı Hristiyanlığının sapkınlığı, gerçekten Hristiyan olmayan bir şey olduğunu düşünüyoruz, ve bu ilk neden. Tüm Batı’yı reddetmenin etik temeli. İkincisi, şu anda Hristiyan köklere geri dönüş içindeyken, kapitalist, laik, anti-Hristiyan Batı medeniyetini radikal bir şekilde reddetiyoruz. Hristiyan olmak veya seküler olmak, birbirini dışlayan pozisyonlardır.

Batı’yı din karşıtı, Hıristiyanlık karşıtı ve Deccal niteliğinden dolayı reddediyoruz. Üçüncüsü ise etik temelimiz, modern Batı’nın, post-modern Batı kültürünün, seküler, LGBT’nin ve transhümanistlerin evrensel olma iddiasının reddi.  Batı’nın satanistik  kapitalizmini reddetmek için üç etik nedenimiz ve nedenimiz var. Çünkü kökenleri de dahil olmak üzere bu Ortodoks değildi ve  bizim görüşümüze göre doğru değildi. İkincisi, Batılı değerleri içeren geleneksel Hıristiyanlığın reddine dayanıyordu. Üçüncüsü, bugünkü biçimiyle Batılı küresel liberal LGBT uygarlığı, saf bir İsa karşıtlığı krallığını temsil ediyor. 

Rusları Batılı olarak kabul etmek tamamen yanlış. Müslümanların, Ortodoksluğu Batı medeniyetinin bir parçası olarak görmesi büyük bir hata. Nedeni ve bunun  tamamen yanlış olduğunu açıkladım. Rus Ortodoksluğu, başkaldıran bir güç olarak Batı hegemonyasına karşı ana kaynaktır ve bu yüzden  Ukrayna ve diğer yerlerde Batı hegemonyasına karşı mücadele ediyoruz. İslam dünyası ise Gazze’deki Müslüman kardeşine yardım etmeye hazır değil. İsrail’in Gazze’de soykırım yaparken Müslüman dünyası Batı karşıtı bir güç gibi davranırken buna karşı hiçbir şey yapamadı.

Hegemonyaya karşı en radikal şekilde mücadele eden ana güç hiç şüphesiz Rusya’dır. Bugün Amerikan hegemonyasına, Deccal ve Deccal krallığına karşı savaşan gerçek güç, eşsiz güç Ortodoks Rusya, Hıristiyan Rusya’dır. Bu nedenle onu Batı kültür ve medeniyetinin bir parçası olarak tanımlamak tamamen yanlış olur. Biz farklı ve baştan beri Doğu Hıristiyanlığının parçası olan, Moğol, Turan kimliğiyle ikiye katlanmış, Batı ile hiçbir ilgisi olmayan tamamen ayrı bir medeniyetiz.

Şu anda dünyanın jeopolitik görünümünü nasıl görüyorsunuz? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dünya iki kutupluktan çıkıp tek kutupluluğa evrildiği şekilde argümanlar sürüldü. Sizce bu süreç çok kutuplu dünya geçişin sancıları mı?

Son yüz yılda farklı dünya manzaralarına tanık olduk. İlk yarısında üç ideolojiye dayanan üç kutuplu bir dünya vardı. Liberal kamp, Komünist Rusya ve Faşist Avrupa vardı. Üç kutuplu dünya vardı. Ana devletlerin dışında hangi ulus-devletlerin egemenliği olduğunu sorarsanız, İngiliz-Amerikan ittifakı, Almanya ve Sovyet Rusya derim. Yani üç kutup vardı.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan sonra, iki kutuplu bir dünya kuruldu: komünist kamp ve kapitalist kamp. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, yalnızca tek kutuplu bir dünya, şu ana kadar devam eden tek kutuplu an olarak var oldu. Bazı yönlerden hala devam ediyor çünkü Batı’nın biriktirdiği güç, muhtemel olası sanal rakibinden daha büyük. Karşı-hegemonik bir ittifakın oluşum sürecinde yeni kutupların ortaya çıkışını görüyoruz. Çok kutupluluğun ortaya çıkışı çok net belirlenmemiş olabilir ancak fark ediliyor.

Ortaya çıkan bu çok kutupluluğu neredeyse tamamen yerleşmiş iki kutupla gözlemleyebiliriz. Rusya tek kutupluluğa karşı mücadele ediyor çünkü Ukrayna’daki mücadele çok kutupluluğun tek kutupluluğa karşı mücadelesidir.  Rusya kendisini çok kutuplu bir dünyanın bağımsız kutbu olarak kabul ediyor. Çin’in, çok önemli ve çok gerçek bir kutup olan Batı’nın ekonomik hegemonyası ile çoğunlukla ekonomik alanda çatışmaya girdiğini görüyoruz. Üç kutuplu dünyanın yeni bir versiyonuna sahibiz. Hindistan şu anda neredeyse mükemmel ve neredeyse tam bir dördüncü kutbu, Hindistan şu anda dördüncü kutupta yer almakta ve bağımsızlığını her geçen gün daha fazla teyit ediyor.

Potansiyel olarak İslam kutbumuz var ama eğer İslam içsel düşmanlıklarını ve çelişkilerini aşamazsa, yeni kutbun bu niteliği askıya alınabilir. İslam dünyasının sonunda bağımsız bir kutup olarak şekilleneceği umudunu veren bazı eğilimler var.

Örneğin; BRICS, geleceğin çok kutupluluğunun yapısı olarak düşünülebilir. Johannesburg’da sadece İran değil, aynı zamanda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi Sünni ülkelerin de BRICS’e katılması çok olumlu bir işaret . Bu hedef için savaşmaya davet ediliyorsunuz ve çoğu Sünni ülke türü bir tarafsız olmayı tercih ediyor. Bu gerçek Müslümanlar için büyük bir hayal kırıklığı bence, çünkü an geldiğinde, egemenlik ve dini-ideolojik onurunun niteliğini savunma anı. Bu savaşa hazır değilsiniz. Bu nedenle, İslam’ın ideolojik dinsel iddiasına rağmen, İslam dünyasının kutupluğu şu anda şüphelidir. Yani onaylanmadı, gerçeklerle doğrulanmadı.

Afrika da bir kutup olma yolunda ilerliyor. Güney Afrika ve Etiyopya BRICS’in üyesi olan iki ülke. Batı Afrika ise Mali, Nijer, Burkina Faso, Gabon, Orta Afrika Cumhuriyeti çevresinde. Bağımsız Afrika kutbunu inşa etmeye çalışıyorlar ve bu Pan-Afrika kutbunun oluşumu sadece ilk aşamada, başlangıç aşamasında. Ve Latin Amerika var, başka bir sonraki kutup. Brezilya BRICS’te.

Bu şekilde tamamen oluşturulmuş Rusya ve Çin gibi bazı kutuplarla birlikte yükselen bir çok kutupluluk halimiz var. Bazıları yarım veya neredeyse tamamlanmış durumda, örneğin Hindistan gibi. İslam dünyasın kutbun oluşumu devam ediyor, aynı şekilde Afrika ve Latin Amerika da. Bu, çok kutuplu dünyaya geçiş anlamına geliyor, ancak bu çok kutuplu dünyaya ulaşmak için savaşmak gerektiği anlamına geliyor. Yalnız çok kutuplu bir dünyayı bekleyemeyiz, geldiğinde onun için savaşmalıyız. Aksi halde, gelmeyecek.

Müslüman dünya olarak yeterince birlik değilseniz, Batı koalisyonunu yenemiyorsanız ve yenemeyecekseniz, siz Müslüman dünyası değilsiniz. Bu yüzden kutup statüsünün İslam için askıya alınacağını düşünüyorum. Ama bu süreç kaçınılmazdır, bu savaşın sürecidir.

İsrail’in Filistin’e yürüttüğü işgal karşısında Batı’nın tutumunu gördük. Dünya Huntington’nun Medeniyetler Çatışmasına mı çekiliyor? Sizce bu tez hala güncel mi?

Evet kesinlikle. İsrail’in Filistin’i işgal etmesi Batı hegemonyasıdır. Çok özel bir medeniyet veya kültür olan İsrail’in Batı jeopolitiğinde ve Batı küreselleşmesinde öncelikle İslam’a karşı kullanılması, bir medeniyetler çatışmasıdır. Biz de Batı medeniyetinin temsil ettiği tek kutupluluk ile çok kutupluluk arasındaki savaş olarak Gazze ve Ortadoğu’daki medeniyetler çatışmasına destek veriyoruz. Bu sefer İslam medeniyeti sınava tabi tutuluyor. Bir medeniyet olduğunu, birliğini, bağımsızlığını, egemenliğini korumaya muktedir bir kutup olduğunu ispat etmelidir.

Rusya’nın Batı’ya karşı umutsuzca savaştığı Ukrayna’da medeniyetler çatışmasının diğer cephesini yaşadığımızı düşünüyorum. Batı’nın artık iki cephesi var. Tek kutupluluk iki cephede eş zamanlı olarak hakimiyetini ve hegemonyasını korumaya çalışıyor. Bu röportajda diğer İslam ülkelerinin bu mücadeleyi kabul etmek için savaşa katılmasının önemini zaten birçok kez vurguladım, çünkü saldırgan tarafa karşı zafer kazanmadan mevcut koşullarda medeniyetin statüsünü teyit edemezsiniz.

Bu kez saldırgan taraf, doğrudan İslam medeniyetlerine saldıran ve Müslümanları sadece Müslüman oldukları için öldüren Batı’dır. Bence tepki vermenin zamanı geldi. Dolayısıyla medeniyetler çatışması doğru bir tezdir. Bu olmadan çok kutupluluğu hayal edemezdik. Bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Daha iyi, daha adil, daha dengeli ve daha uyumlu bir dünya düzeni yaratmak için bu sınavdan geçmemiz gerekiyor. Ancak hegemonyaya karşı ortak bir zafer kazanmadan bu düşünülemez.

Leave A Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir