Actaeon Press: Eğer Muhafazakâr Devrim olacaksa teolojik bir insan kavramını yeniden ortaya koymak zorunludur-II

Actaeon Press (Micheal Halfpenny)  ile Jünger üzerine röportajımızın ikinci kısmı. Muhafazakar devrim kavramına ve Jünger’in eserlerine ve fikirlerine dair bir fikir edinmek isteyenler için ufuk açıcı olacaktır. Röportajın birinci bölümünü buradan okuyabilirsiniz.

Yazarlık hayatı boyunca romanlarında pek çok figürasyona başvurdu. Asker, İşçi, İsyancı, Anark vs. Jünger bu farklı karakterlerde esasen neyi aradı? Bu figürasyonlar çağın hangi sorunlarına cevap olarak geliştirdi. Bu karakterler birbirinden farklı mı yoksa hepsini ortak kesen belirleyenler var mı? Onun sahip olduğu gerçek düşünceler ve içgüdüler nelerdi?

 Bu soru aynı  zamanda yeterince yanıtlayamadığım son sorunun da bir parçası. Bir adım geri adım atmalıyız. Figürlerden biri için soruda “emekçi” (labour)  terimini kullandınız. Burada bir ayrım yapmak önemli. Jünger bu figürün nasıl karşılanacağı konusundaki zorlukları anlamıştı.

 “İşçi”  büyük alan ve güç sorunları ortaya çıkarır. Bu  sorunlar hem Marksist çağrışımlar hem de terimin Alman olmayan kabulü nedeniyle artar. Özellikle de etimolojik olarak bir zahmet ve acı terimi olan Fransızca “labour” ya da Latince bir işkence aleti olan “tripalium “a dayanan “travail” ile ilgilidir. Böyle bir soyağacı imajımızı renklendirir ve her türlü egemenlik fikrine ya da güç istencine karşı çıkar.

 Almanca “arbeit”, Jünger’in bize söylediği gibi, Gotik “arpeo” aracılığıyla kalıtıma kadar izlenebilir. Bu etimoloji Jünger’in düşüncelerinin merkezinde yer alıyordu, öyle ki Der Arbeiter’in Fransızca olarak yayınlanmasına izin vermekte tereddüt etmişti. Bizim için, Jünger’in işçisinin özünde milliyetçilik ve çöken anavatan fikrinin olduğunu hatırlamalıyız.

Ayrıca muhafazakâr devrimcilerin daha geniş bir sorusunu da düşünebiliriz. Genellikle bunu bir grup olarak değil, bir olay olarak görüyorum. Schmitt’in terimleriyle, bu ulus ve egemenlik istisnasıdır. Muhafazakâr Devrim daha geniş anlamda Avrupa ve Alman siyasi manzarasında bir istisnadır ve sol ve sağ muhafazakâr devrimciler olduğunu hatırlamalıyız. Önemli Marksist düşünür Ernst Niekisch ,Jünger’in yakın arkadaşı.Tartıştıkları sorunlardan biri, – Jünger bunun üzerinde onlarca yıl düşünmüştür- solun Almanya tarihinde neden hiç önemli bir rol oynamadığıdır. Bunun tersini de  sorabiliriz, neden sağ Almanya tarihinde hiç önemli bir rol oynamadı? Ya da en azından, neden siyasi fikirlerini tamamlamak için hiçbir zaman başarılı olamadı? Bu sorular Jünger için herhangi bir grubun yakınlığından daha önemlidir ve burada Schmitt’in kararçılığına yakınlığını görebilirsiniz. 

Devrimin tamamlanması veya karşı-devrimin bir biçimde gerçekleşmesi, Alman egemenliğinin kurulmasında 1789 prensiplerini pekiştirmenin veya onlardan kurtulmanın temelidir. Aksi takdirde, Alman bu prensipler arasında ara alanda kalacaktır.

Bu kısa bir röportajla cevaplanamayacak kadar geniş olan muhafazakar devrim sorununu görmeye başlayabileceğimiz bir mercek aslında. Versay Antlaşması ile Almanya’ya dayatılan nesne-nitelike bakabiliriz. Nesne-nitelik, bu asalaklık, burjuva insanı aracılığıyla belirli bir şekil alır. Avrupa’nın kendisini Alman topraklarına ve henüz mülklerini kaybetmemiş olan Alman adamına kabul ettiren devrimidir. Bu Jünger’in modern savaşın tehlikeleriyle karşı karşıya kaldığında Prusya’nın savaşa karşı gösterdiği kemer sıkma tutumuna eşdeğer olan teolojik devrimidir.

Bu önemli, figürler sadece politik olmaktan daha fazlasına işaret eder ve her şeyin aşırı politikleştirildiği kendi çağımız için daha da doğrudur (Schmitt’in depolitizasyon diye adlandıracağı şey). Dünyanın bir nomosu var ve bireyin gezegenlere ait güce karşı mücadelesi var. İnsan kaderine göre hareket eder ya da onun kaderine bir karakter, bir biçim verdiğini söyleyebiliriz. Bu biçim bir satranç tahtasındaki taşlara atanan hamleler gibi bir dereceye kadar önceden belirlenmiştir. Bağlam olmadan piyonlar hiçbir şey değildir ve güçlü bir açılış olmadan atın atlaması hiçbir şey değildir. Başka bir deyişle, kendi tarzını oluşturmalısın. Figürler, tarza uygulanması gereken form ve şekildir (Gestalt).

Estetiğe çok fazla odaklanabilir ve zaten zor olan bir tartışmanın üzerine kafa karışıklığı ekleyebilir. Jünger’in düşüncesinde bu tür sıçramalar görüyoruz, bir tür sanat için sanat. Zamanımızda yanlış anlaşılan bir kavram. Söylediğim gibi sanatçı bilimsel olanın ihtiyaçları tarafından çok kolay bir şekilde belirlenebilir ve bugün insan kopyalarla fazlasıyla tatmin oluyor. Rakamları tartışırken bundan kaçınmak gerekir.

Burada daha fazlasını ekleme riskini almalı mıyım? Figürler insanın ebedi formudur, ilksel malzemeden şekil verilen şeydir. Figürleri, daha önce de söylediğim gibi, Almanya’da hala var olan ama Avrupa Devrimi nedeniyle tekleşen üç mülkle karşılaştırabiliriz. Klasik terimlerle ifade edecek olursak, bu altüst oluşu Platon‘un  Devlet’ indeki Metaller Miti ışığında düşünebiliriz. Bizden önce gelen bir güç var, biz büyük devrimlere katılmadık  ancak onlar bizi şekillendiriyor ve yargıları devam ediyor. Bu anlamda Der Arbeiter‘ın alt başlığının bir parçası olan Gestalt ya da Form, iradeye benzetilebilir. İradenin esaretidir, biz görmesek de sınırlar oradadır. Mülklerin totalleşmesiyle birlikte tek bir figür vardır, işçi.  Sokrates’in yaptığı gibi, insandan ne yapılacağını soramayız. Teknolojinin her şey olması ve yine de insanın karakterini değiştirmek için asla kullanılamaması bizim için bir gizemdir. İnsan kendi yaratımını aşar, onun dünyayı fethetme gücünün sadece küçük bir parçasıdır.

Burada klasik sorunun tersine döndüğünü görüyoruz; kişi adaletin ne olduğunu soramayacağı gibi güç sorunlarını da şehir ve devletle sınırlayamaz. Ulusların bile gücü aşılmıştır ve işçi askerden daha büyük bir yıkıcı güçle harekete geçirilmiştir. İşçinin dünyayı fetheden bir irade olarak, eski devletlerin ve yasaların olmadığı bir biçim olarak iktidara geldiği bağlamdır. O, monarşilerin gölgesinde anarşist ve yok edici bir güçtür. Ama gücünü sorgulayamayız, ister ahlaki ister estetik olsun, görünüşü sadece şekil verebileceğimiz bir hakikattir, sadece hakimiyet verilebilecek bir yargıdır. Aksi takdirde sınıf analizinin tehlikeleriyle, sosyalistlerin ilksel olan üzerinden hareket eden ama asla onun üzerinde olmayan materyalizmiyle sınırlı kalırız.

Diğer figürlere gelince, Jünger’in düşüncesinin Parmenides’e, Goethe’nin Primal Words ve Schiller’in Three Words‘üne  yakın olduğunu öne süreceğim. Figürler insanın ilksel yasasıdır, metamorfozunun bir parçasıdır. Geçici olan ebedi hale gelir. Jünger için kahramanlık formunun kahramansız çağda devam etmesi esastır. O her zamankinden daha geçicidir. Bu onun gücünün kaynağı olabilir.

Jünger’in Nazilerle ilişkisi tıpkı Heidegger gibi daima tartışmalı bir konu olagelmiştir. Jünger bir Nazi hayranı mıydı yoksa Nazi muhalifi miydi? Onun Nazilerle çalkantılı ilişkisine nasıl bakmak gerekiyor?  

Mermer Yalıyar için yazdığı notların  açıklayıcı olduğuna inanıyorum. Jünger, romanın ilk imgelerini tasarladığı geceden söz eder. Kardeşi Friedrich Georg ve birkaç arkadaşıyla birlikte bir üzüm bağında kalıyordu. Bazı ziyaretçiler geldiğinde yatmaya gitmişti ve ardından gelen konuşmada onu etkileyen şey kelimeler ya da anlamları değil  “artan yoğunluk” oldu.  Jünger’in sürrealist ve romantik etkilerinin bir parçası gibi görünüyor. Takip eden şey bir rüya ve bir kabus. Bu anlamda onun nasyonal sosyalizm eleştirisini estetik terimlerle düşünebiliriz: dünya düzeni içinde artan bir yoğunluk.

Mermer Yalıyar’ın pastoral dünyasını terörize eden yıkım figürlerinin hem nasyonal sosyalizmin hem de komünizmin bir imgesi olması elbette önemlidir. Liberalizmi de eklemek mümkündür. Carl Schmitt, Baş Ormancı karakterinin “son festivalin konuklarından” biri olduğunu söyler. Konuklar olarak, yıkımın onların çabalarının önüne geçtiğini hayal etmek zorundayız. “Hitler bir suçluydu ama ne en büyüğü ne de sonuncusuydu.“.  Büyük ölü adam’a karşı verilen mücadelenin yaşamaya devam etmesi, onun demokrasi için önemini gösterir. 

Jünger’in İşçi ile göreceği şey, demokratik hareketlerin ve örgütlenme yöntemlerinin sonu, gezegenlerarası güç yapılanması  oluşumunda burjuva ve işçinin nihai çatışmasıdır. Bu kitle ve bireyin sona erdiği ve insanın örgütleyici gücünün yerini organik-inşanın aldığı yerdir;özetle insan sanki teknolojik güç tarafından otomatik olarak örgütlenir. Burada nasyonal sosyalizm ve demokrasi taleplerinde buluşur ve hatta nasyonal sosyalizmin demokrasinin sadece belirli bir kolu olduğu bile söylenebilir.

Jünger daha 1927’de Hitler ve nasyonal sosyalistlere yönelik bir eleştiri geliştirmişti: ‘kendi hedefleri hakkında sadece belirsiz bir fikre sahiptiler ve bu nedenle ittifaklarını oluştururken hatalar yaptılar’. Teknolojik dünyanın gizli bölgeleri olan lümpen proletaryadan milliyetçiliğin bir türünün oluştuğu yer burasıdır. İstenmeyen demokrasinin yerini alan bir devlettir.

Ernst’in kardeşi Friedrich Georg birkaç yıl sonra Der Mohn adlı bir şiir yazarak evinin aranmasına ve sorgulanmasına neden olur. Bu şiirde kitlelerin histrionik gösterilerini, sarhoş bir yıkım alemini, yabancı topraklara kaçan tribünü ve onunla birlikte soylu insandan geriye kalan her şeyi anlatır. Coriolanus figürleri.

Schmitt’in Hitler’i de tamamen yabancı olarak tanımlayacağı açık. Kişi bilinmeyen güçlerin kıyafetlerini benimser. Bugün sağ, bu argümanı komünizme karşı kullanacak ama başka hiçbir yerde göremeyecektir.

Ernst Jünger’in temel düşünceleri nelerdir? Onun düşünceleri zaman içinde ne gibi  değişimlere uğramıştır? Farklı Jünger’ler var mıdır? Genç Jünger ile Yaşlı Jünger, Çelik Fırtınalarda’nın Dionsosçu savaş kahramanıyla ile böcekbilimci Jünger arasında ne gibi gerilimler var? Ömrünün sonuna doğru Katolikliği seçmesiyle savaşçı düşünceden daha barışçı bir dünya okumasına yöneldiği iddia edilebilir mi?

Burada ezici bir sayıda soru var, önce dayanılması sonra parçaların toplanabileceği gereken bir bombardıman türü. Jünger’in hayatı ve çalışmaları hakkında bilinmesi gereken ne kadar çok şey olduğunu ve okuyucuların bu adam hakkında ne bilmeyi umduklarını gösteriyor. Akademisyen ya da biyografi yazarı olmadığım için burada sadece küçük bir bakış sunabilirim. Şu görüntünün aklımda kaldığını söyleyebilirim:

“Birinci Dünya Savaşı sırasında hala tam anlamıyla bir ateisttim. Bir gün hızlı ateş altında olan bir siperin önünde buldum kendimi. Siperi geçmem gerekiyordu ve bir dua etmenin uygun olacağını düşündüm. Ama kendime şunu söyledim: ‘Hayır, her şey iyi giderken İyi Tanrı ile ilgilenmediysem, şimdi yardım istemek korkunç olurdu!”

Bu tek bir anın içinde, savaşın ve Tanrı’nın en güçlü güçlerinin tümü vardır. Ernst Jünger’in hayatını ve gerilimlerini, Nietzscheciliğini ve Katolikliğini bilmek isteyen biri buradan başlamalıdır. Onun dönüşümü sorusu çok şey soruyor, ancak bunun sadece son söz olduğunu söyleyebilirim,  yardım istemeye gerek kalmadığında verilen bir cevap.

Bugün dünya üzerinde  özellikle Almanya’da muhafazakâr devrimci hareketlerin durumu nedir? Liberalizmin dayatmalarına karşı direnebiliyorlar mı?

Almanya’daki durum hakkında çok fazla şey söyleyemem çünkü Alman değilim. Buradaki etkim, yabancı milletlerin bizim için anlaşılamaz olduğu Karşı-Aydınlanma’dan gelir. Risk alarak diyorum, gelecek yıl AfD’nin ne yapacağına dikkat etmenizi öneririm; bu bize kimliğin sorularından var olmaya geçişin mümkün olup olmadığını söyleyecektir.

Muhafazakâr Devrimcilerle ilgili olarak, bugün buna benzer bir şeyin var olduğuna inanmıyorum, hatta durumumuzun nesne-nitelik ve asalaklık çok ortak yönü olduğu bir dönemde.Bu dönemin fikirlerini keşfetme fikrine ilgi var, bu güzel bir şey ancak genellikle her şeyin bugün sadece bir başlangıç olarak hizmet ettiğini, baskın siyasi fikirler normundan ancak çok az etkilendiği olayların tanıtımı olduğunu gösteren bir işarettir. 

Bugünün söyleminde gördüğümüz volatilite, bu durumun bir sonucudur, ancak burada olumlu bir yönü de düşünebiliriz: tarihteki en büyük olaylar demokratik insan tarafından neredeyse fark edilmeden geçer. En azından bu, artık daha büyük bir yıkıma yol açamayacağı anlamına gelir, yıkımı sadece kendi çabalarına izole etmiştir. Her şey yabancı hale gelmiş ve asil biçimi artık dokunulamaz bir noktaya yaklaşıyoruz.

Bunun gibi pek çok olumlu işaret var, ancak dediğim gibi bizi Muhafazakâr Devrime bağlayan tarihsel bir sinir varsa o da yenilgimizin doğasıdır. Bu yenilgi topyekûndur ve eğer eski binyıl geride bırakılmak isteniyorsa bu şekilde kavranmalıdır. Bu nedenle, en kötü ihanetten ya da “arkadan bıçaklanma” anından daha kaçınılmaz olan yenilgi sorusundan başlamak elzemdir. Burada da durumunu reddeden insan imgesini görüyoruz.

Zamanımızdaki insanın karakteri zor ve ihmal edilmiş bir sorudur. Yalnızca yüzeyde erkeklik imgelerinin tartışıldığı yerlere rastlanır, bu anlamda Sağcılar feminizme yakındır. Eğer Muhafazakâr Devrim gibi bir şey olacaksa, teolojik bir insan kavramını yeniden ortaya koymak zorunlu olacaktır. Bu insanı, onu en son insan veya titanyum adam bağlamında düşünebiliriz, durumunun derinliğinde, yani yenilgisinde herhangi bir kabulden kaçınır. Bu onu Muhafazakâr Devrim’e, hatta böyle bir hareketin mümkün olmasını sağlayan koşullara bile karşı çıkarır.

Bunu perspektifte görmek için sadece işgal altındaki Almanya’nın durumunun Batı’daki her ulusun durumu haline geldiğini hatırlamak yeterlidir. Böyle bir felaketi hayal etmek zordur, ancak bu normdur ve yalnızca komedi olarak ele alınır, hatta karşı çıktıklarını duyuranlar tarafından bile. Bu, komedinin çirkinliğe uygun bir estetik yanıt olduğunu öneren Goethe’nin önerisinin ters anlamına gelir. Komedi, çirkinliğin kendisi haline gelmiş ve ucuz alaycılık olarak sistematik hale gelmiştir. Bu, demokratik karakterin son savunması, sağın özgür toplantı hakkına son çabası olarak hizmet eder. Reaksiyoner, toplumun nesne-niteliklerini devlete karşı güçlendirmek için gelmiştir.

Burada, milliyetçi sosyalistlerle mevcut organizasyonel biçim arasındaki ilişkiyi düşünebiliriz. Onların ‘kendi hedeflerine dair yalnızca belirsiz bir fikirleri olduğu ve bu nedenle ittifaklar kurma konusunda hatalar yaptıkları.’ Yalnızca yıkımdan sağ kalan liberalizmin özellikleri, reaksiyonerlere rehberlik etmek için şimdi işlev görmektedir. Liberalizmin en az bir yüzyıldır öldüğü düşünülürse, muhafazakâr ve reaksiyoner duyguların sadece organizasyonel biçimde hayatta kalabilmek için liberalizme yönelmesi, geçen yüzyılın parlamento krizine benzer bir krize işaret etmektedir.

Burada da savaştaki büyük yenilgiden bahsedebiliriz, Amerikan İmparatorluğu’nun sonu, sömürgeci ve nötrleştirici imparatorluğun sonu – bu güç olmadan imparatorluk kendi halkına karşı içe dönük hale gelmiştir. Demokrasi kendi düşmanı haline gelmiştir.

Bugün tüm yasalar ve adetler bu güçten söz etmektedir. Milliyetçilerin bile liberalizm ve demokrasi meselelerine bu kadar dalmalarının nedenlerinden birinin bu olduğuna inanıyorum. Felaketin boyutu çok büyük, bu yüzden en eski güvenlik türüne geri çekildiler. Nietzsche muhafazakârların atavizminden söz ederdi, işte bu, herhangi bir tempo duygusu olmaksızın, daha önce gelen her şeyin geç kalmış hayaletleridir.

Hareketlerden ve hatta örgütlerden söz edemeyiz ki Jünger’in The Worker‘da belirttiği önemli noktalardan biri de budur: liberalizm geçen yüzyılı doğuran savaşlar ve teknolojik felaketlerle birlikte ölmüştür. Elbette bu noktada siyasi ya da ideolojik olmaktan ziyade felsefi ve teolojik sorularla karşı karşıyayız. Son iki yüzyılın krizlerine ancak kabaca atavizm ve anarşizm yanılsamalarıyla yaklaşılabilir. Kimse bununla yüzleşmek istemiyor, bu yüzden Muhafazakâr Devrimden ayrı bir dünya olarak kalıyoruz. Onlar bizden eski Yunanlılar ya da Mısırlılar kadar uzaklar.

Herhangi bir muhafazakâr düşünür için kıyamet gücüne sahip olması gereken milenyumun basit gerçeği çoktan unutuldu. Bizim için bununla yüzleşmek, Jünger’in tarihin sonundan ziyade imkânsızlığına işaret eden bir başka imgesi olan zaman duvarı kadar zor olacaktır. Tarih öncesi şimdi biçimini sürdürüyor. Soruların daha az politik ve daha çok felsefi, hatta mitolojik hale geldiğini söylerken kastettiğim bu. İnsanın ve örgütlerinin iradesi dışında, kendiliğinden gerçekleşmektedir.

Bu durum bazılarının kafasını karıştırabilir. Demokrasinin sonunun siyasi soruların yokluğuyla aynı zamana denk gelmesi çok önemlidir. Siyasi iradenin tüm başarısız çabaları için af çıkarılacağı söylenebilir.

https://juengertranslationproject.substack.com

Leave A Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir